بکندباز

تابع ‎ftp_site()‎ در PHP

مثال

ارسال یک دستور SITE در FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// try to send SITE command
if (ftp_site($ftp_conn, "chmod 777 serverfile.txt"))
 {
 echo "Command executed successfully";
 }
else
 {
 echo "Command failed";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ftp_site()‎ یک دستور SITE را به یک سرور FTP ارسال می کند.

نکته: دستورات SITE از سرور به سرور متفاوت هستند. برای اجرای امکانات خاصی از سیستم عامل مثل مجوز های فایل استفاده می شوند.

نکته: برای مشاهده ی دستورات SITE که در دسترس هستند، دستور REMOTEHELP را با استفاده از تابع ‎ftp_raw()‎ به FTP ارسال کنید.

سینتکس

ftp_site(ftp_conn, command);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
commandاجباری. دستور SITE
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0