بکندباز

تابع ‎filter()‎‎ در پایتون

مثال

فیلتر کردن اعضای آرایه بر اساس تابع myFunc و فقط برگرداندن اعضایی از آرایه که بزرگتر یا مساوی با 18 هستند:

ages = [5, 12, 17, 18, 24, 32]

def myFunc(x):
  if x < 18:
     return False
  else:
    return True

adults  = filter(myFunc, ages)

for x in adults:
  print(x)

توضیحات

تابع ‎filter()‎‎ یک شیء آرایه ای (مثل لیست و …) را در ورودی می گیرد و اعضای آن را بر اساس یک تابع دیگر فیلتر می کند و آرایه ای جدید را در خروجی برمی گرداند.

سینتکس

filter(function, iterable)

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*