بکندباز

تابع ()substr_count در PHP

مثال : شمارش تعداد باری که کلمه world در متن تکرار شده است.

<?php
echo substr_count("Hello world. The world is nice","world");
?>

توضیحات

تابع ()substr_count تعداد باری که یک رشته در درون یک رشته دیگر تکرار می شود را برمیگرداند

دستور تابع

substr_count(string,substring,start,length)

تست آنلاین تابع ()substr_count

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0