بکندباز

تابع ()natsort در PHP

مثال : المان های آرایه را با الگوریتم “مرتب سازی طبیعی” مرتب می کند:

<?php
$temp_files = array("temp15.txt","temp10.txt",
"temp1.txt","temp22.txt","temp2.txt");

sort($temp_files);
echo "Standard sorting: ";
print_r($temp_files);
echo "<br>";

natsort($temp_files);
echo "Natural order: ";
print_r($temp_files);
?>

توضیحات

تابع ()natsort المان های آرایه را با الگوریتم “مرتب سازی طبیعی” مرتب می کند. کلید های المان ها تغییر نمی کنند.

در الگوریتم طبیعی عدد 2 کمتر از 10 است. اما در مرتب سازی کامپیوتری 10 کمتر از 2 است، چون اولین رقم 10 کمتر از اولین رقم 2 است.

این تابع به کوچکی و بزرگی حروف حساس است.

دستور تابع

natsort(array)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0