بکندباز

تابع ‎ftp_rawlist()‎‎ در PHP

مثال

گرفتن لیست فایل ها با اطلاعاتی از آن فایل ها:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// get the file list for /
$filelist = ftp_rawlist($ftp_conn, "/");

// close connection
ftp_close($ftp_conn);

// output $filelist
var_dump($filelist);
?>

خروجی چیزی شبیه به این است:

array(3)
  {
[0] => string(57) "drw-rw-rw- 1 user group 0 Jan 03 08:33 images"
[1] => string(62) "-rw-rw-rw- 1 user group 160 Feb 16 13:54 php"
[2] => string(75) "-rw-rw-rw- 1 user group 20 Feb 14 12:22 test"
}

توضیحات

تابع ‎ftp_rawlist()‎ یک لیست از فایل ها همراه با اطلاعات آنها را از یک پوشه ی مشخص در سرور FTP برمیگرداند

سینتکس

ftp_rawlist(ftp_conn, dir, recursive);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
dir اجباری. آدرس پوشه. برای مشخص کردن پوشه ی کنونی از علامت “.” استفاده کنید
recursive اختیاری.

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*