بکندباز

تابع ()in_array در PHP

مثال : به دنبال مقدار Glenn در آرایه بگرد و مقداری را چاپ کن:

<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");

if (in_array("Glenn", $people))
  {
  echo "پیدا شد";
  }
else
  {
  echo "پیدا نشد";
  }
?>

توضیحات

تابع ()in_array در یک آرایه به دنبال یک مقدار مشخص می گردد

نکته: اگر پارامتر search رشته متنی باشد و پارامتر type مقدار true داشته باشد، جستجو به کوچک و بزرگی حروف حساس خواهد شد.

دستور تابع

in_array(search, array, type)

تست آنلاین تابع ()in_array

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0