بکندباز

تابع ()array_count_values در PHP

مثال : تعداد تکرار همه ی مقادیر آرایه را شمارش کن:

<?php
$a=array("A","Cat","Dog","A","Dog");
print_r(array_count_values($a));
?>

توضیحات

تابع ()array_count_values تعداد تکرار همه ی مقادیر درون آرایه را شمارش می کند.

دستور تابع

array_count_values(array)

تست آنلاین تابع ()array_count_values

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0