بکندباز

تابع ‎ftp_nb_get()‎ در PHP

مثال

دانلود یک فایل از سرور FTP و ذخیره آن درون یک فایل محلی (non-blocking):

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$local_file = "local.zip";
$server_file = "server.zip";

// initiate download
$d = ftp_nb_get($ftp_conn, $local_file, $server_file, FTP_ASCII)

while ($d == FTP_MOREDATA)
 {
 // do whatever you want
 // continue downloading
 $d = ftp_nb_continue($ftp_conn);
 }

if ($d != FTP_FINISHED)
 {
 echo "Error downloading $server_file";
 exit(1);
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_nb_get()‎ یک فایل را از سرور FTP دریافت (دانلود) می کند و روی یک فایل محلی آن را ذخیره می کند (non-blocking).

این تابع (برخلاف تابع ftp_get()) فایل را به صورت آسنکرون دریافت می کند، پس می تواند کد های دیگر را هم همزمان با دانلود این فایل اجرا کنید.

سینتکس

ftp_nb_get(ftp_conn, local_file, server_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
local_fileاجباری. آدرس فایل محلی
server_fileاجباری. آدرس فایلی که باید از سرور دانلود شود
modeاختیاری. مد انتقال – مقادیر احتمالی :FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startposاختیاری. موقعیت در فایل ریموت که دانلود از آنجا آغاز شود
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0