بکندباز

تابع ‎is_uploaded_file()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا نام فایل داده شده با متد HTTP POST  ارسال شده است یا نه:

<?php
$file = "test.txt";
if(is_uploaded_file($file)) {
 echo ("$file is uploaded via HTTP POST");
} else {
 echo ("$file is not uploaded via HTTP POST");
}
?>

نمونه خروجی کد بالا:

test.txt is not uploaded via HTTP POST

توضیحات

تابع ‎is_uploaded_file()‎ چک می کند که آیا فایل مشخص شده توسط متد HTTP POST آپلود شده است یا نه.

سینتکس

is_uploaded_file(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0