بکندباز

تابع ()str_pad در PHP

مثال : انتهای جمله را تا رسیدن به طول 20، با نقطه پر می کند.

<?php
$str = "Hello World";
echo str_pad($str,20,".");
?>

دستور تابع

str_pad(string,length,pad_string,pad_type)

مقادیر pad_type:

  • STR_PAD_BOTH – به دو طرف متن به یک اندازه اضافه می کند. اگر زوج نبود، به قسمت انتهایی متن تعداد بیشتری اضافه می کند.
  • STR_PAD_LEFT – به ابتدای متن اضافه می کند
  • STR_PAD_RIGHT – به انتهای متن اضافه می کند. پیش فرض

تست آنلاین تابع ()str_pad

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question