بکندباز

تابع ‎date_sub()‎ در PHP

مثال

کم کردن 40 روز از تاریخ 15 مارس 2013:

<?php
$date=date_create("2013-03-15");
date_sub($date,date_interval_create_from_date_string("40 days"));
echo date_format($date,"Y-m-d");
?>

توضیحات

تابع ‎date_sub()‎  چند روز، ماه، سال، ساعت، دقیقه و ثانیه را از یک تاریخ کم می کند.

سینتکس

date_sub(object, interval)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
intervalاجباری. شیء DateInterval 
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0