بکندباز

متد ‎setdefault()‎ در پایتون

مثال

دریافت مقدار کلید model:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.setdefault("model", "Bronco")

print(x)

توضیحات

متد ‎setdefault()‎ مقدار کلید مشخص شده را در خروجی برمیگرداند. اگر کلید وجود نداشت، با استفاده از مقدار پیشفرض انتخاب شده، آن آیتم را به دیکشنری اضافه میکند.

سینتکس

dictionary.setdefault(keyname, value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
keyname اجباری. کلید
value اختیاری.مقدار – پیشفرض = خالی

مثال

گرفتن مقدار کلید color. اگر این کلید در دیکشنری نبود، آن را با مقدار white به دیکشنری اضافه می کند.

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.setdefault("color",  "white")

print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0