بکندباز

تابع ()bin2hex در PHP

مثال : تبدیل رشته ی “Hello World!” به مقدار هگزادسیمال آن

<?php
$str = bin2hex("Hello World!");
echo($str);
?>

توضیحات:

تابع ()bin2hex یک متن شامل کاراکتر های ASCII را به هگزادسیمال تبدیل می کند. این خروجی را می توان با تابع ()pack به ASCII برگرداند.

دستور تابع

bin2hex(string)

تست آنلاین تابع ()bin2hex

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0