بکندباز

تابع ‎abs()‎ در PHP

مثال

چاپ قدر مطلق اعداد مختلف:

<?php
echo(abs(6.7) . "<br>");
echo(abs(-6.7) . "<br>");
echo(abs(-3) . "<br>");
echo(abs(3));
?>

توضیحات

تابع ‎abs()‎ قدر مطلق (مقدار مثبت) اعداد ورودی را برمیگرداند.

سینتکس

abs(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عدد ورودی – اگر اعشاری باشد خروجی نیز اعشاری است و اگر صحیح باشد خروجی صحیح است

تست آنلاین تابع ‎abs()‎

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0