بکندباز

تابع ()array_pad در PHP

مثال : آرایه ای با 5 آیتم در خروجی ارسال کن و مقادیر آیتم های جدید اضافه را blue قرار بده

<?php
$a=array("red","green");
print_r(array_pad($a,5,"blue"));
?>

توضیحات

تابع ()array_pad مقادیری را به یک آرایه تا رسیدن به تعداد مشخصی اضافه می کند.

نکته: اگر برای سایز آرایه مقدار منفی قرار دهید، مقادیر جدید قبل از مقادیر قبلی در آرایه قرار می گیرند.

دستور تابع

array_pad(array, size, value)

تست آنلاین تابع ()array_pad

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*