بکندباز

تابع ()shuffle در PHP

مثال : المان های آرایه را به صورت تصادفی جابه جا کن

<?php
$my_array = array("red","green","blue","yellow","purple");

shuffle($my_array);
print_r($my_array);
?>

توضیحات

تابع ()shuffle به صورت تصادفی ترتیب المان های یک آرایه را تغییر می دهد.

نکته: کلید های قبلی پاک می شوند و المان ها ایندکس های جدید میگیرند.

دستور تابع

shuffle(array)

تست آنلاین تابع ()shuffle

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0