بکندباز

تابع ‎ftp_size()‎ در PHP

مثال

دریافت سایز یک فایل از سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$file = "serverfile.txt";

// get size of $file
$fsize = ftp_size($ftp_conn, $file);
if ($fsize != -1)
 {
 echo "$file is $fsize bytes.";
 }
else
 {
 echo "Error getting file size.";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_size()‎ سایز یک فایل مشخص از سرور FTP را برمیگرداند

نکته: این تابع در همه ی سرور های FTP پشتیبانی نمی شود!

سینتکس

ftp_size(ftp_conn, file);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
fileاجباری. آدرس فایل
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0