بکندباز

متد ‎rstrip()‎ در پایتون

مثال

حذف فضاهای خالی از سمت راست یعنی پایان متن:

txt = "     banana     "

x =  txt.‎rstrip()‎

print("of all fruits", x, "is my favorite")

توضیحات

متد ‎rstrip()‎ کاراکتر های مشخصی (پیشفرض = فضای خالی) را از سمت راست متن حذف می کند.

سینتکس

string.rstrip(characters)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
characters اختیاری. کاراکتر هایی که باید حذف شوند

مثال

حذف کاراکتر های کاما, s, q, or w از سمت راست متن:

txt = "banana,,,,,ssqqqww....."

x = txt.rstrip(",.qsw")

print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0