بکندباز

تابع ()strncmpدر PHP

مثال : مقایسه 6 کاراکتر ابتدایی دو متن با یکدیگر ( حساس به کوچکی و بزرگی)

<?php
echo strncmp("Hello world!","Hello earth!",6);
?>

توضیحات

تابع ()strncmp اولین n کاراکتر ابتدایی دو متن را با هم مقایسه می کند. در صورت شباهت، صفر برمیگرداند. اگر متن اول کمتر از متن دوم باشد یک عدد منفی و اگر بیشتر باشد یک عدد مثبت را برمیگرداند.

نکته: این تابع مشابه تابع ()strcasecmp است با این تفاوت که یک ورودی اضافه length دارد که مقایسه فقط به مقدار طول length از ابتدای متن انجام می شود.

دستور تابع

strncmp(string1,string2,length)

تست آنلاین تابع ()strncmp

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*