بکندباز

تابع ()array_udiff در PHP

مثال : مقادیر دو آرایه را با هم مقایسه کن (با استفاده از یک تابع ) و اختلاف را در خروجی نمایش بده:

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"blue","b"=>"black","e"=>"blue");

$result=array_udiff($a1,$a2,"myfunction");
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_udiff مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.

این تابع برای مقایسه از یک تابع که توسط کاربر ساخته شده است استفاده می کند.

این تابع مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل مقادیری از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_udiff(array1, array2, array3, ..., myfunction)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*