بکندباز

تابع ()array_udiff_assoc در PHP

مثال : کلید ها و مقادیر دو آرایه را با هم مقایسه کن و اختلاف را در خروجی نمایش بده:

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"red","b"=>"blue","c"=>"green");

$result=array_udiff_assoc($a1,$a2,"myfunction");
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_udiff_assoc کلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.

این تابع برای مقایسه کلید ها از یک تابع پیش ساخته و برای مقایسه مقادیر از تابعی که توسط کاربر ساخته شده است استفاده می کند.

این تابع کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل مقادیری از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_udiff_assoc(array1, array2, array3, ..., myfunction)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*