بکندباز

تابع ‎round()‎‎ در PHP

مثال

روند کردن اعداد:

<?php
echo(round(0.60) . "<br>");
echo(round(0.50) . "<br>");
echo(round(0.49) . "<br>");
echo(round(-4.40) . "<br>");
echo(round(-4.60));
?>

توضیحات

تابع ‎round()‎‎ اعداد اعشاری را روند می کند.

نکته: برای روند کردن اعداد با اولین عدد صحیح بزرگتر، از تابع ‎ceil()‎‎ استفاده کنید.

نکته: برای روند کردن اعداد با اولین عدد صحیح بزرگتر، از تابع ‎floor()‎‎ استفاده کنید.

سینتکس

round(number,precision,mode);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عددی که باید روند شود
precision اختیاری. تعداد اعشاری که باید به آن روند شود. پیشفرض = 0
mode اختیاری. مد روند کردن:

  • PHP_ROUND_HALF_UP – پیشفرض. روند کردن number تا precision رقم اعشار بالاتر، وقتی که دقیقاً نصف باشد. عدد 1.5 به 2 و عدد -1.5 به  -2 روند می شود
  • PHP_ROUND_HALF_DOWN – روند کردن number تا precision رقم اعشار پایین تر، وقتی که دقیقاً نصف باشد. عدد 1.5 به 1 و عدد -1.5 به  -1
  • PHP_ROUND_HALF_EVEN – روند کردن number تا precision رقم اعشار تا عدد زوج بعدی
  • PHP_ROUND_HALF_ODD – روند کردن number تا precision رقم اعشار تا عدد فرد بعدی

 

مثال

روند کردن اعداد تا دو رقم اعشار:

<?php
echo(round(4.96754,2) . "<br>");
echo(round(7.045,2) . "<br>");
echo(round(7.055,2));
?>

مثال

روند کردن اعداد با استفاده از ثابت ها:

<?php
echo(round(1.5,0,PHP_ROUND_HALF_UP) . "<br>");
echo(round(-1.5,0,PHP_ROUND_HALF_UP) . "<br>");

echo(round(1.5,0,PHP_ROUND_HALF_DOWN) . "<br>");
echo(round(-1.5,0,PHP_ROUND_HALF_DOWN) . "<br>");

echo(round(1.5,0,PHP_ROUND_HALF_EVEN) . "<br>");
echo(round(-1.5,0,PHP_ROUND_HALF_EVEN) . "<br>");

echo(round(1.5,0,PHP_ROUND_HALF_ODD) . "<br>");
echo(round(-1.5,0,PHP_ROUND_HALF_ODD));
?>
 

 


تست آنلاین تابع ‎round()‎‎

نتیجه:

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*