بکندباز

تابع ‎is_nan()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا یک مقدار “غیر عددی” است یا نه:

<?php
echo is_nan(200) . "<br>";
echo is_nan(acos(1.01));
?>

توضیحات

تابع ‎is_nan()‎ چک می کند که آیا یک مقدار “غیر عددی” است یا نه.

سینتکس

is_nan(value);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
valueاجباری. عدد

تست آنلاین تابع ‎is_nan()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0