بکندباز

تابع ‎fileperms()‎ در PHP

مثال

چاپ مجوز های فایل “test.txt”:

<?php
echo fileperms("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎fileperms()‎ مجوز های فایل ورودی را برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

fileperms(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل

 

مثال

چاپ مجوز های یک فایل به صورت یک مقدار اکتال :

<?php
echo substr(sprintf("%o",fileperms("test.txt")),-4);
?>

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0