بکندباز

تابع ‎ftp_pwd()‎ در PHP

مثال

تغییر پوشه، و سپس چاپ نام پوشه:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// change the current directory to php
ftp_chdir($ftp_conn, "php");

// output current directory name (/php)
echo ftp_pwd($ftp_conn);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_pwd()‎ نام پوشه ی کنونی را در خروجی بر می گرداند.

سینتکس

ftp_pwd(ftp_conn);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0