بکندباز

لیست توابع مربوط به فایل ها در php

لیست کامل توابع مربوط به فایل ها که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎basename()‎‎ از یک آدرس، نام فایل را استخراج می کند.
‎chgrp()‎‎ گروه کاربری فایل ورودی را تغییر می دهد.
‎chmod()‎‎ مجوز های فایل مشخص شده را تغییر می دهد.
‎chown()‎‎ صاحب فایل ورودی را تغییر می دهد.
‎clearstatcache()‎‎ حافظه ی کش مربوط به وضعیت فایل را پاک می کند.
‎copy()‎‎ یک فایل را کپی می کند.
‎dirname()‎‎ آدرس پوشه مادر را برمی گرداند.
‎disk_free_space()‎‎ مقدار فضای خالی از پوشه ی ورودی را به بایت برمیگرداند.
‎disk_total_space()‎‎ کل فضای یک درایو یا پوشه را به بایت برمیگرداند
‎diskfreespace()‎‎ برابر با تابع ‎disk_free_space()‎‎ است.
‎fclose()‎‎ یک فایل باز شده را می بندد.
‎feof()‎‎ چک می کند که آیا به کاراکتر “end-of-file” (EOF) رسیده ایم یا نه.
‎fflush()‎‎ کل خروجی بافر شده را در یک فایل بازشده می نویسد.
‎fgetc()‎‎ یک تک کاراکتر از یک فایل باز شده را در خروجی برمیگرداند.
‎fgetcsv()‎‎ یک خط از فایل را می خواند و به دنبال فیلد های CSV میگردد.
‎fgets()‎‎ یک خط از یک فایل باز شده را برمی گرداند.
‎fgetss()‎‎ یک خط را از یک فایل باز شده می خواند و تگ های HTML و PHP را حذف می کند.
‎file()‎‎ اطلاعات یک فایل را می خواند و درون یک آرایه ذخیره می کند.
‎file_exists()‎‎ چک می کند که آیا یک فایل یا یک پوشه وجود دارد یا نه.
‎file_get_contents()‎‎ اطلاعات یک فایل را می خواند و به صورت یک متن در خروجی برمیگرداند.
‎file_put_contents()‎‎ اطلاعاتی را در یک فایل می نویسد.
‎fileatime()‎‎ آخرین زمان دسترسی به فایل ورودی را در خروجی برمیگرداند.
‎filectime()‎‎ زمان آخرین تغییری که روی فایل ورودی اعمال شده است را در خروجی برمیگرداند. تغییر در مجوز های فایل، صاحب فایل و …
‎filegroup()‎‎ مقدار group ID فایل ورودی را برمی گرداند.
‎filemtime()‎‎ زمان آخرین باری که محتوای فایل ورودی تغییر کرده است را در خروجی برمیگرداند.
‎fileowner()‎‎ مقدار user ID (صاحب) فایل ورودی را برمیگرداند.
‎fileperms()‎‎ مجوز های فایل ورودی را برمیگرداند.
‎filesize()‎‎ سایز فایل ورودی را برمیگرداند.
‎filetype()‎‎ نوع فایل ورودی را برمیگرداند.
‎flock()‎‎ یک فایل را قفل و یا قفل یک فایل را باز می کند.
‎fopen()‎‎ یک فایل یا URL را باز می کند.
‎fputcsv()‎‎ یک خط به فرمت CSV ایجاد کرده و آن را در یک فایل باز می نویسد.
‎fputs()‎‎ برابر با تابع fwrite()‎‎ است.
‎fread()‎‎ اطلاعات یک فایل را می خواند.
‎fseek()‎‎ درون یک فایل باز شده اشاره گر را جابه جا می کند.
‎fstat()‎‎ اطلاعاتی در مورد یک فایل باز شده را در خروجی برمیگرداند.
‎ftell()‎‎ موقعیت کنونی اشاره گر خواندن/ نوشتن در یک فایل باز را در خروجی برمی گرداند.
‎ftruncate()‎‎ محتوای فایل را تا یک حجم مشخص حذف می کند.
‎fwrite()‎‎ محتوایی را در یک فایل باز می نویسد.
‎glob()‎‎ آرایه ای از فایل ها و یا پوشه هایی که با یک الگوی گفته شده مطابقت دارند را در خروجی برمیگرداند
‎is_dir()‎‎ چک می کند که آیا ورودی داده شده آدرس یک پوشه است یا نه.
‎is_executable()‎‎ چک می کند که آیا فایل داده شده قابل اجرا است یا خیر.
‎is_file()‎‎ مشخص می کند که آیا ورودی تابع، یک فایل عادی است یا خیر.
‎is_link()‎‎ چک می کند که آیا نام ورودی داده شده، یک لینک است یا نه.
‎is_readable()‎‎ چک می کند که آیا فایل داده شده قابل خواندن است یا نه.
‎is_uploaded_file()‎‎ چک می کند که آیا فایل مشخص شده توسط متد HTTP POST آپلود شده است یا نه.
‎is_writable()‎‎ چک می کند که آیا فایل داده شده قابل نوشتن است یا نه.
‎is_writeable()‎‎ برابر با تابع ‎is_writable()‎‎ است.
‎link()‎‎ یک لینک به فایل هدف ایجاد می کند.
‎linkinfo()‎‎ اطلاعاتی را درباره ی یک لینک برمیگرداند، و برای این استفاده می شود که ببینیم آیا لینک واقعاً وجود دارد یا نه
‎lstat()‎‎ اطلاعاتی را درباره فایل یا لینک ورودی، در خروجی برمیگرداند.
‎mkdir()‎‎ یک پوشه با نام مشخص شده ایجاد می کند.
‎move_uploaded_file()‎‎ فایل آپلود شده را به آدرس مقصد منتقل می کند.
‎parse_ini_file()‎‎ یک فایل مربوط به پیکربندی (ini) را تجزیه کرده و تنظیمات را به شکل آرایه برمیگرداند.
‎parse_ini_string()‎‎ داده ی متنی مربوط به پیکربندی (ini) را تجزیه کرده و تنظیمات را به شکل آرایه برمیگرداند.
‎pathinfo()‎‎ اطلاعاتی درباره آدرس فایل در خروجی چاپ می کند.
‎readfile()‎‎ یک فایل را می خواند و محتوای آن را در بافر خروجی می نویسد.
‎readlink()‎‎ فایل هدف یک لینک نمادین را برمیگرداند.
‎realpath()‎‎ آدرس مطلق فایل ورودی را برمیگرداند.
‎rename()‎‎ نام یک فایل یا یک آدرس پوشه را تغییر می دهد.
‎rewind()‎‎ موقعیت اشاره گر فایل را به ابتدای فایل برمیگرداند.
‎rmdir()‎‎ یک پوشه ی خالی را پاک می کند.
‎stat()‎‎ اطلاعاتی را در مورد یک فایل در خروجی چاپ می کند.
‎symlink()‎‎ یک لینک نمادین از یک فایل فایل هدف و با یک نام مشخص می سازد.
‎tempnam()‎‎ یک فایل موقت با یک نام یکتا در آدرس پوشه ی ورودی ایجاد می کند.
‎tmpfile()‎‎ یک فایل موقت با نام یکتا و مد خواندن/نوشتن (w+) ایجاد می کند.
‎touch()‎‎ زمان دسترسی و اصلاحات یک فایل را تنظیم می کند.
‎unlink()‎‎ یک فایل را حذف می کند.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*