بکندباز

تابع ‎min()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن کمترین مقدار از بین چند ورودی:

x = min(5, 10)

توضیحات

تابع‎min()‎ کوچکترین آیتم را از بین آیتم های ورودی برمیگرداند. اگر آیتم ها داده ی متنی باشند، بر اساس حروف الفبا، کوچکترین شان انتخاب می شود.

سینتکس

min(n1, n2, n3, ...)

یا:

min(iterable)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
n1, n2, n3, … یک یا چند آیتم برای مقایسه

یا:

پارامتر توضیح
iterable شیء آرایه ای

مثال

به دست آوردن کوچکترین کلمه بر اساس حروف الفبا:

x = min("Mike", "John", "Vicky")

مثال

به دست آوردن کوچکترین عضو tuple:

a = (1, 5, 3, 9)
x = min(a)

تابع ‎max()‎ بزرگترین مقدار را برمیگرداند.

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0