بکندباز

تابع ()array_walk در PHP

مثال : یکی یکی مقادیر آرایه را در تابع مشخص شده اجرا کن.

<?php
function myfunction($value,$key)
{
echo "The key $key has the value $value<br>";
}
$a=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
array_walk($a,"myfunction");
?>

توضیحات

تابع ()array_walk هر کدام از مقادیر یک آرایه را در یک تابع ساخته شده توسط کاربر اجرا می کند.

نکته: اگر به عنوان ورودی تابع ساخته شده توسط کاربر از یک متغیر منبع استفاده کنید value$& ، مقادیر آرایه نیز تغییر خواهد کرد.

برای کار با آرایه های تو در تو، از تابع array_walk_recursive استفاده کنید.

دستور تابع

array_walk(array, myfunction, parameter...)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*