بکندباز

تابع ‎chdir()‎ در PHP

مثال

تغییر پوشه ی کنونی:

<?php
// Get current directory
echo getcwd() . "<br>";

// Change directory
chdir("images");

// Get current directory
echo getcwd();
?>

نتیجه:

/home/php
/home/php/images

 

توضیحات

تابع ‎chdir()‎ پوشه ی کنونی را تغییر می دهد.

سینتکس

chdir(directory)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
directoryاجباری. آدرس پوشه ی جدید
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0