بکندباز

تابع ‎eval()‎ در پایتون

مثال

اجرای دستور ‘‎print(55)‎’:

x = 'print(55)'
eval(x)

توضیحات

تابع ‎eval()‎ یک خط دستور پایتون که در ورودی می گیرد را اجرا می کند.

تابع ‎exec() مشابه تابع ‎eval()‎ است اما برخلاف تابع ‎eval()‎ که فقط یک عبارت کوتاه را اجرا کند، می تواند بلوک های کد بزرگی را اجرا کند.

سینتکس

eval(expression, globals, locals)

پارامتر های ورودی

پارامتر توضیح
expression یک متن، شامل یک کد پایتون که قرار است اجرا شود.
globals اختیاری. یک دیکشنری شامل پارامتر های global
locals اختیاری. یک دیکشنری شامل پارامتر های local

مثال

z = 50
x = 'print(z + 100)'
eval(x)

مثال

z=50
x = 'print(z + 100)'
eval(x, {'z': 200})

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

0 question