بکندباز

تابع ‎fmod()‎ در PHP

مثال

چاپ باقیمانده ی تقسیم x/y:

<?php
echo(fmod(20, 4) . "<br>");
echo(fmod(20, 3) . "<br>");
echo(fmod(15, 6) . "<br>");
echo(fmod(-10, 3) . "<br>");
echo(fmod(0, 0));
?>

توضیحات

تابع ‎fmod()‎  باقیمانده ی تقسیم x/y را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

fmod(x,y);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
xاجباری. مقسم
yاجباری. مقسوم علیه

تست آنلاین تابع ‎fmod()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0