بکندباز

تابع ‎is_integer()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر از نوع عدد صحیح است یا نه:

<?php
$a = 32;
echo "a is " . is_integer($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is " . is_integer($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo "c is " . is_integer($c) . "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_integer($d) . "<br>";

$e = true;
echo "e is " . is_integer($e) . "<br>";

$f = "null";
echo "f is " . is_integer($f) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_integer()‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع عدد صحیح است یا نه.

این تابع برابر با تابع ‎is_int()‎ است.

سینتکس

is_integer(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر
 

 


تست آنلاین تابع ‎is_integer()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0