بکندباز

تابع ‎zip_entry_filesize()‎ در PHP

مثال

باز کردن یک فایل ZIP و گرفتن نام و سایز فایل های درون آن:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");

if ($zip) {
 while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
  echo "<p>";
  // Get name of directory entry
  echo "Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br>";
  // Get filesize of directory entry 
  echo "Filesize: " . zip_entry_filesize($zip_entry);
  echo "</p>";
 }
 zip_close($zip);
}
?>

خروجی کد بالا بر اساس محتوای درون ZIP:

Name: ziptest.txt
Filesize: 59

Name: htmlziptest.html
Filesize: 124

توضیحات

تابع ‎zip_entry_filesize()‎ سایز واقعی فایل های درون ZIP را برمیگرداند.

سینتکس

zip_entry_filesize(zip_entry)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
zip_entryاجباری. فایل ZIP
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0