بکندباز

تابع ‎zip_entry_filesize()‎‎ در PHP

مثال

باز کردن یک فایل ZIP و گرفتن نام و سایز فایل های درون آن:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");

if ($zip) {
 while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
  echo "<p>";
  // Get name of directory entry
  echo "Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br>";
  // Get filesize of directory entry 
  echo "Filesize: " . zip_entry_filesize($zip_entry);
  echo "</p>";
 }
 zip_close($zip);
}
?>

خروجی کد بالا بر اساس محتوای درون ZIP:

Name: ziptest.txt
Filesize: 59

Name: htmlziptest.html
Filesize: 124

توضیحات

تابع ‎zip_entry_filesize()‎ سایز واقعی فایل های درون ZIP را برمیگرداند.

سینتکس

zip_entry_filesize(zip_entry)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
zip_entry اجباری. فایل ZIP

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*