بکندباز

تابع ‎tan()‎ در PHP

مثال

چاپ تانژانت اعداد مختلف:

<?php
echo(tan(M_PI_4) . "<br>");
echo(tan(0.50) . "<br>");
echo(tan(-0.50) . "<br>");
echo(tan(5) . "<br>");
echo(tan(10) . "<br>");
echo(tan(-5) . "<br>");
echo(tan(-10));
?>

توضیحات

تابع ‎tan()‎ تانژانت یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

tan(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. یک مقدار به رادیان

تست آنلاین تابع ‎tan()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0