بکندباز

تابع ‎ftp_fget()‎‎ در PHP

مثال

دانلود یک فایل از سرور FTP، و ذخیره ی آن در یک فایل باز شده ی محلی:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$server_file = "somefile.txt";

// open local file to write to
$local_file = "local.txt";
$fp = fopen($local_file,"w");

// download server file and save it to open local file
if (ftp_fget($ftp_conn, $fp, $server_file, FTP_ASCII, 0))
  {
  echo "Successfully written to $local_file.";
  }
else
  {
  echo "Error downloading $server_file.";
  }

// close connection and file handler
ftp_close($ftp_conn);
fclose($fp);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_fget()‎ یک فایل را از سرور FTP دریافت (دانلود) می کند، و آن را در یک فایل باز شده ی محلی ذخیره می کند.

سینتکس

ftp_fget(ftp_conn, open_file, server_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
open_file اجباری. فایل باز شده برای ذخیره ی فایل در آن
server_file اجباری. فایلی که قرار است دانلود شود
mode اختیاری. مد انتقال، مقادیر ممکن: FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startpos اختیاری. موقعیت فایل ریموت برای شروع دانلود
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*