بکندباز

تابع ‎lstat()‎ در PHP

مثال

گرفتن اطلاعات درباره یک فایل:

<?php
print_r(lstat("test.txt"));
?>

توضیحات

تابع ‎lstat()‎ اطلاعاتی را درباره فایل یا لینک ورودی، در خروجی برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

نکته: این تابع مشابه تابع ‎stat()‎، است با این تفاوت که اگر filename یک لینک باشد، وضعیت لینک برگشت داده می شود.=

سینتکس

lstat(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل یا لینک
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0