بکندباز

تابع ‎fputcsv()‎ در PHP

 

مثال

تبدیل آرایه به فرمت CSV و نوشتن آن در یک فایل باز:

<?php
$list = array (
 array("Peter", "Griffin" ,"Oslo", "Norway"),
 array("Glenn", "Quagmire", "Oslo", "Norway")
);

$file = fopen("contacts.csv","w");

foreach ($list as $line) {
 fputcsv($file, $line);
}

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fputcsv()‎ یک خط به فرمت CSV ایجاد کرده و آن را در یک فایل باز می نویسد.

نکته: تابع ‎fgetcsv()‎ را نیز مطالعه کنید.

سینتکس

fputcsv(file, fields, separator, enclosure, escape)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
fieldsاجباری. آرایه ای که اطلاعات از آن برداشت می شود
separatorاختیاری. کاارکتر جداکننده ی فیلد ها – پیش فرض = ( , )
enclosureاختیاری. کاراکتر نگه دارنده ی فیلد ها- پیش فرض = “
escapeاختیاری. کارکتر escape – پیش فرض =  “\”

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0