بکندباز

تابع ‎deg2rad()‎‎ در PHP

مثال

تبدیل درجه به رادیان:

<?php
echo deg2rad("45") . "<br>";
echo deg2rad("90") . "<br>";
echo deg2rad("360");
?>

توضیحات

تابع ‎deg2rad()‎ درجه را به رادیان تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل رادیان به درجه از تابع ‎rad2deg()‎ استفاده کنید.

سینتکس

deg2rad(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. درجه

 

مثال

 تبدیل درجه به رادیان:

<?php
$deg = 180;
$rad = deg2rad($deg);
echo "$deg degrees is equal to $rad radians.";
?>
 

 


تست آنلاین تابع ‎deg2rad()‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*