بکندباز

تابع ‎deg2rad()‎ در PHP

مثال

تبدیل درجه به رادیان:

<?php
echo deg2rad("45") . "<br>";
echo deg2rad("90") . "<br>";
echo deg2rad("360");
?>

توضیحات

تابع ‎deg2rad()‎ درجه را به رادیان تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل رادیان به درجه از تابع ‎rad2deg()‎ استفاده کنید.

سینتکس

deg2rad(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. درجه

 

مثال

 تبدیل درجه به رادیان:

<?php
$deg = 180;
$rad = deg2rad($deg);
echo "$deg degrees is equal to $rad radians.";
?>
 

 


تست آنلاین تابع ‎deg2rad()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0