بکندباز

تابع ‎fileatime()‎ در PHP

مثال

چاپ آخرین زمان دسترسی به فایل “webdictionary.txt”:

<?php
echo fileatime("webdictionary.txt");
echo "<br>";
echo "Last access: ".date("F d Y H:i:s.", fileatime("webdictionary.txt"));
?>

توضیحات

تابع ‎fileatime()‎ آخرین زمان دسترسی به فایل ورودی را در خروجی برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

نکته: زمان دسترسی یک فایل هر وقت که اطلاعات فایل خوانده شود تغییر می کند. 

سینتکس

fileatime(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0