بکندباز

تابع ‎zip_entry_open()‎‎ در PHP

مثال

باز کردن یک فایل ZIP، باز کردن فایل های آن و چاپ محتوای درون فایل ها:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");

if ($zip) {
 while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
  echo "<p>Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br>";
   // Open directory entry for reading
  if (zip_entry_open($zip, $zip_entry)) {
   echo "File Contents:<br>";
    // Read open directory entry
   $contents = zip_entry_read($zip_entry);
   echo "$contents<br>";
   zip_entry_close($zip_entry);
  }
 echo "</p>";
 }
zip_close($zip);
}
?>

خروجی کد بالا بر اساس فایل های درون ZIP:

Name: ziptest.txt
File Contents:
Hello World! This is a test.

Name: htmlziptest.html
File Contents: Hello World! This is a test for the zip functions in PHP.

توضیحات

تابع ‎zip_entry_open()‎‎ فایل های درون ZIP را برای خواندن باز می کند.

سینتکس

zip_entry_open(zip, zip_entry, mode)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
zip اجباری. فایل ZIP باز شده
zip_entry اجباری.
mode اختیاری.

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*