بکندباز

تابع ‎zip_entry_close()‎ در PHP

مثال

بستن یک پوشه ZIP که با تابع ‎zip_entry_open()‎ باز شده است:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");

if ($zip) {
 while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
  if (zip_entry_open($zip, $zip_entry)) {
   // some code
    // Close directory entry
   zip_entry_close($zip_entry);
  }
 }
zip_close($zip);
}
?>

توضیحات

تابع ‎zip_entry_close()‎ یک پوشه ی  ZIP که با تابع ‎zip_entry_open()‎ باز شده است را می بندد.

سینتکس

zip_entry_close(zip_entry)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
zip_entryاجباری. پوشه ی ZIP که با تابع zip_read() ایجاد شده است
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0