بکندباز

تابع ‎sorted()‎ در پایتون

مثال

مرتب سازی اعضای درون تاپل:

a = ("b", "g", "a", "d", "f", "c", "h", "e")
x = sorted(a)
print(x)

توضیحات

تابع ‎sorted()‎ یک لیست شامل اعضای مرتب شده آرایه ی ورودی را در خروجی بر می گرداند. می توانیم صعودی را نزولی بودن این مرتب سازی را نیز در پارامتر های ورودی تعیین کنیم. داده های متنی به صورت الفبایی و داده های عددی به صورت عددی مرتب می شوند.

نکته: اگر لیستی هم داده ی عددی داشته باشد و هم داده ی متنی، نمی توان آن را با این تابع مرتب سازی کرد.

سینتکس

sorted(iterable, key=key, reverse=reverse)

مثال

مرتب سازی عددی:

a = (1,  11, 2)
x = sorted(a)
print(x)

مثال

مرتب سازی الفبایی به صورت صعودی:

a = ("h", "b", "a", "c", "f", "d", "e", "g")
x = sorted(a)
print(x)

مثال

مرتب سازی الفبایی به صورت نزولی:

a = ("h", "b", "a", "c", "f", "d", "e", "g")
x = sorted(a,  reverse=True)
print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0