بکندباز

تابع ()array_rand در PHP

مثال : آرایه ای از مقادیر رندوم را در خروجی برمیگرداند.

<?php
$a=array("red","green","blue","yellow","brown");
$random_keys=array_rand($a,3);
echo $a[$random_keys[0]]."<br>";
echo $a[$random_keys[1]]."<br>";
echo $a[$random_keys[2]];
?>

توضیحات

تابع ()array_rand یک مقدار رندوم از آرایه را برمیگرداند. و اگر تعداد بیشتری به عنوان پارامتر number مشخص شده باشد آرایه ای با همان تعداد به صورت رندوم از آرایه در خروجی برمیگرداند.

دستور تابع

array_rand(array, number)

تست آنلاین تابع ()array_rand

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question