بکندباز

تابع ‎unlink()‎ در PHP

مثال

حذف یک فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","w");
echo fwrite($file,"Hello World. Testing!");
fclose($file);

unlink("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎unlink()‎ یک فایل را حذف می کند.

سینتکس

unlink(filename, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایلی که باید حذف شود
contextاختیاری.
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0