بکندباز

تابع ‎dechex()‎ در PHP

مثال

تبدیل دسیمال به هگزادسیمال:

<?php
echo dechex("30") . "<br>";
echo dechex("10") . "<br>";
echo dechex("1587") . "<br>";
echo dechex("70");
?>

توضیحات

تابع ‎dechex()‎ یک عدد دسیمال را به یک عدد هگزادسیمال تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل عدد هگزادسیمال به دسیمال از تابع ‎hexdec()‎ استفاده کنید.

سینتکس

dechex(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عدد دسیمال

تست آنلاین تابع ‎dechex()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0