بکندباز

تابع ()uasort در PHP

مثال : مقادیر یک آرایه انجمنی را بر اساس تابع کاربر به صورت صعودی مرتب می کند.

<?php
function my_sort($a,$b)
{
if ($a==$b) return 0;
return ($a<$b)?-1:1;
}

$arr=array("a"=>4,"b"=>2,"c"=>8,"d"=>6);
uasort($arr,"my_sort");
?>

توضیحات

تابع ()uasort یک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.

نکته: تابع ()uksort یک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.

دستور تابع

uasort(array, myfunction)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*