بکندباز

تابع ()uasort در PHP

مثال : مقادیر یک آرایه انجمنی را بر اساس تابع کاربر به صورت صعودی مرتب می کند.

<?php
function my_sort($a,$b)
{
if ($a==$b) return 0;
return ($a<$b)?-1:1;
}

$arr=array("a"=>4,"b"=>2,"c"=>8,"d"=>6);
uasort($arr,"my_sort");
?>

توضیحات

تابع ()uasort یک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.

نکته: تابع ()uksort یک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.

دستور تابع

uasort(array, myfunction)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0