بکندباز

تابع ()array_values در PHP

مثال : تمام مقادیر آرایه را برگردان (کلید ها را نه)

<?php
$a=array("Name"=>"Peter","Age"=>"41","Country"=>"USA");
print_r(array_values($a));
?>

توضیحات

تابع ()array_values آرایه ای شامل همه ی مقادیر آرایه ی ورودی را برمیگرداند.

دستور تابع

array_values(array)

تست آنلاین تابع ()array_values

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0