بکندباز

متد ‎replace()‎ در پایتون

مثال

جایگزینی کلمه ی  “bananas” با کلمه “apples”:

txt = "I like bananas"

x = txt.replace("bananas", "apples")

print(x)

توضیحات

متد ‎replace()‎ کلمه مشخص شده را در متن با یک کلمه دیگر جایگزین می کند. اگر پارامتر سوم تعیین نشود، هر چند باری که کلمه در متن استفاده شده باشد، جایگزین می شود.

سینتکس

string.replace(oldvalue, newvalue, count)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
oldvalue اجباری. کلمه ای که باید جستجو شود
newvalue اجباری. کلمه ای که باید جایگزین قبلی شود
count اختیاری. تعداد باری که اگر کلمه در متن پیدا شد، جایگزین شود. پیشفرض: تمام آنها

مثال

جایگزینی تمام کلمات “one” در متن با کلمه three:

txt = "one one was a race horse, two two was one too."

x =  txt.replace("one", "three")

print(x)

مثال

جایگزینی دو کلمه اول “one” در متن با کلمه “three”:

txt = "one one was a race horse, two two was one too."

x =  txt.replace("one", "three", 2)

print(x)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question