بکندباز

تابع ‎clearstatcache()‎‎ در PHP

مثال

چاپ سایز فایل، کوتاه کردن فایل، پاک کردن کش و چاپ دوباره ی سایز فایل:

<?php
//output filesize
echo filesize("test.txt");
echo "<br />";

$file = fopen("test.txt", "a+");
// truncate file
ftruncate($file,100);
fclose($file);

//Clear cache and check filesize again
‎clearstatcache()‎;
echo filesize("test.txt");
?>

خروجی کد بالا

792
100

توضیحات

تابع ‎clearstatcache()‎ حافظه ی کش مربوط به وضعیت فایل را پاک می کند.

PHP اطلاعات بعضی توابع را برای عملکرد بهتر در حافظه ی کش ذخیره می کند. اگر بخواهیم یک فایل را چندین بار در طول اجرای برنامه چک کنیم، باید از کش شدن آن جلوگیری کنیم و برای اینکار از تابع  ‎clearstatcache()‎ استفاده می کنیم.

سینتکس

clearstatcache(clear_realpath_cache, filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
clear_realpath_cache اختیاری. مشخص می کند که آیا کش آدرس فایل نیز پاک شود یا نه. پیش فرض FALSE است. به این معنی که کش آدرس فایل پاک نشود
filename اختیاری. نام فایل که کش مربوط به این فایل فقط حذف شود.

نکات

توابعی که کش می شوند:

 • stat()
 • lstat()
 • file_exists()
 • is_writable()
 • is_readable()
 • is_executable()
 • is_file()
 • is_dir()
 • is_link()
 • filectime()
 • fileatime()
 • filemtime()
 • fileinode()
 • filegroup()
 • fileowner()
 • filesize()
 • filetype()
 • fileperms()

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*