بکندباز

تابع ‎floor()‎ در PHP

مثال

روند کردن اعداد به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر:

<?php
echo(floor(0.60) . "<br>");
echo(floor(0.40) . "<br>");
echo(floor(5) . "<br>");
echo(floor(5.1) . "<br>");
echo(floor(-5.1) . "<br>");
echo(floor(-5.9));
?>

توضیحات

تابع ‎floor()‎ یک عدد را به به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر روند می کند.

نکته: برای روند کردن به نزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر، از تابع ‎ceil()‎ استفاده می کنیم.

نکته: برای روند کردن اعداد اعشاری به تابع ‎round()‎ مراجعه کنید.

سینتکس

floor(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عددی که باید روند شود

تست آنلاین تابع ‎floor()‎

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0